LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Despre asociaţiile de locatari şi libertatea de asociere


unfair-imgLa data de 30 martie 2000, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea condominiului în fondul locativ, nr. 913-XIV, publicată în Monitorul Oficial nr. 130-132 din 19.10.2000 (în continuare Lege), în baza căreia au fost reglementate inclusiv raporturile modul de înfiinţare, înregistrare, funcţionare şi lichidare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu.

În acest sens, art. 1 din Legea menţionată prevede că asociaţia de coproprietari în condominiu reprezintă organizaţia proprietarilor de locuinţe care s-au asociat pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea în comun a complexului de bunuri imobiliare în condominiu.

Respectând principiul de liberă asociere a persoanelor, art. 16 alin. (1) din Lege prevede că asociaţia de coproprietari se înfiinţează din cel puţin doi proprietari pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia locuinţelor (încăperilor) ce le aparţin şi a proprietăţii comune din condominiu, pentru asigurarea membrilor asociaţiei cu servicii comunale şi cu alte servicii, pentru reprezentarea şi apărarea intereselor acestora. Prevederile normei citate derivă, de altfel, din conţinutul art. 22 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966, în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993, garantează cele mai importante drepturi civile şi politice. Reglementările internaţionale sus-menţionate statuează că orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele (…) pentru ocrotirea intereselor sale.

Constituţia Republicii Moldova, la rândul său, garantează expres doar libertatea de asociere în partide politice şi sindicate – art. 41 şi 42 din Constituţie. Însă, dat fiind faptul că legiuitorul naţional a consfinţit în art. 4 din Constituţie că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, rezultă că anume prin intermediul acestei norme este garantată şi libertatea de asociere în oricare alte structuri organizaţionale civile, diferite de partidele politice şi sindicate.

Reieşind din acelaşi art. 4 din Constituţie, abordat în coroborare cu prevederile art. 20 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, deducem că exercitarea dreptului la libera asociere se manifestă în sens dublu: persoanei nu i poate îngrădi dreptul la asociere în entităţi colective şi nici o persoană nu poate fi obligată să facă parte dintr-o asociaţie. Astfel, art. 20 din Declaraţia universală a drepturilor omului reglementează imperativ că orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică şi nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie. Citește mai mult din acest articol

Instruirea avocaţilor-stagiari


În atenţia avocaţilor stagiari!

Stimaţi avocaţi stagiari,

Asociaţia Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova) în cooperare cu Uniunea Avocaților din RM lansează Programul de instruire inițială a avocaților stagiari, elaborat în conformitate cu Curriculum pentru instruirea inițială a avocaţilor stagiari aprobat de Consiliul Uniunii Avocaților la data de 30 ianuarie 2015.

Scopul acestui Program este instruirea tuturor avocaților stagiari, înregistrați la cele 4 Barouri regionale ale Uniunii Avocaților, în baza a două module:

Modulul I: Desfășurarea stagiului profesional. Administrarea profesiei de avocat și etica profesională (16 ore).

Modulul II: Scrierea documentelor juridice. Tehnica de pregătire și prezentare a cauzei în instanța de judecată (16 ore).

Cursurile de instruire se vor desfășura în perioada mai-iulie 2015 la Chișinău și Bălți. Avocații stagiari din Căușeni, Cahul, și Comrat vor participa la instruirile organizate la Chișinău.

Pentru a facilita procesul de înregistrare la acest Program, rugăm avocații stagiari să transmită CV-ul, cu indicarea Baroului Regional, până la data de 24 aprilie 2015 la următoarea adresă de e-mail: dpostica@abaroli.md

În scurt timp după expirarea termenului limită, avocații stagiari vor fi anunțați prin e-mail despre data și locul desfășurării cursurilor de instruire.

Mult succes,

Echipa ABA ROLI Moldova

Despre vânzarea silită a imobilelor în contextul modificării legislaţiei civile


Houseauction[1]Reglementările controversate şi pe alocuri confuze ale Codului de Executare pe lângă faptul că au legalizat unele abuzuri ale executorilor judecătoreşti, au „meritul” de a face din respectivul act legislativ un soi de vacă sfântă, care, consideră unii, are o existenţă separată de restul sistem normativ. În acest sens, nu face excepţie nici interacţiunea dintre Codul de Executare şi Codul Civil. Citește mai mult din acest articol

Particularităţi ale acţiunii în justiţie pentru repararea prejudiciului ecologic cauzat de minori


Grigore Ardelean, lector universitar la Catedra „Ştiinţe juridice” a Academiei “Ştefan cel Mare”, doctorand

RECENZENT: Igor Trofimov, Şeful catedrei „Ştiinţe juridice” a Academiei “Ştefan cel Mare”, doctor în drept, conferenţiar universitar

***

Summary

Ensuring the exercise of the right to a healthy environment is possible only in the presence of an effective mechanism of defense by preventing or ultimately damage caused. The legal resources on providing a full repair environmental damage are functional only with the support of rules that belong to other branches of law, which in turn have to meet the new needs and aspirations.

*** 

Esenţa unui trai decent, în principiu, nu presupune doar comfortul material pe care şi l-a adaptat omul de-a lungul existenţei sale, ce constă adesea în puterea de cumpărare a diferitor bunuri şi servicii generată de nivelul înalt al remunerării, asistenţa medicală, garanţiile sociale sau de nivelul de asigurare a securităţii şi ordinii de drept, ci în mare parte de calitatea mediului ce asigură viabilitatea tuturor proceselor ce alcătuiesc existenţa umană.

Potrivit unor evaluări recente[1], protecţia mediului a devenit o necesitate a societăţii contemporane, o oportunitate cu caracter universal. Preocupările privind păstrarea unui mediu sănătos vizează ameliorarea condiţiilor de viaţă ale omului, menţinerea echilibrului ecologic, a ecosistemelor din care fiinţa umană face parte integrantă. Existenţa unui mediu sănătos reprezintă o condiţie a realizării drepturilor fundamentale ale omului: dreptului la sănătate fizică şi morală şi dreptului la viaţă. Aceasta implică păstrarea calităţii principalelor componente ale mediului,  în condiţiile unei dezvoltări durabile. Acţiunea de protecţie a mediului se poate realiza pe deplin numai prin asocierea măsurilor de ordin juridic şi administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea mentalităţii oamenilor nu este deloc uşoară, dar fără o educaţie în acest sens orice acţiune de ocrotire a mediului este sortită eşecului. Este de menţionat că educaţia ecologică ocupă un loc central în politicile statelor europene la care aspiră Republica Moldova. Citește mai mult din acest articol

PIERDEREA UNEI ŞANSE PRIVITĂ PRIN PRISMA CONDIŢIILOR RĂSPUNDERII CIVILE


Originally posted on Drept MD:

Oana GLIGAN*

Abstract: Loss of chance. The texts of the New Civil Code offer a new approach to the civil liability institution, by turning to good account the doctrinal and jurisprudential analyses of the defining elements and conditions of the reparation of damage. Thus, among the innovative aspects is the introduction of regulation, for the first time in our law, of the compensation for a specific type of damage, which is the consequence of the loss of the opportunity to obtain an advantage.

Consequently, this article aims to examine the loss of chance both as a theory of injury and as a theory of causation. The paper presents the source of the concept of loss of chance and its evolution in medical negligence law. Moreover, there are pointed out its main characteristics and conditions – the chance needs to be real and serious in order to be alleged. It…

View original 10,345 more words

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 394 de alți urmăritori

%d blogeri ca acesta: